หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.เธียร ธีระวรวงศ์/ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข/ เอกรัฐ วงศ์สวัสดิ์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม. 4 เล่ม 2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เน้นการสอนผ่านรูปแบบ Concept Based โดยใช้คำถาม เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ แล้วนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เนื้อหาเข้มข้น ต่อยอดจากรายวิชาพื้นฐานออกแบบช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการศึกษาทางชีววิทยา เชื่อมโยงความรู้ทางชีววิทยากับชีวิตประจำวัน พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ A Level เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยกิจกรรม Active learning ช่วยผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ และสร้างความรู้ให้เกิดด้วยตนเอง

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB