แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ พระพุทธศาสนา ป.1
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ พระพุทธศาสนา ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : สายงานวิชาการ อจท.

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ เสริมสร้างคุณธรรมและเจตคติที่ดีอันนำไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB