หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786166060522

ชื่อผู้แต่ง : ดนัย ไชยโยธา / สุคนธ์ สินธพานนท์ / สุริวัตร จันทร์โสภา

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เสริมสร้างคุณธรรมผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB