หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ / ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ / ดร.สมนึก ผ่องใส

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปิดมุมมองด้านภูมิศาตร์ เพื่อความเข้าใจลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รู้เท่าทันและเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB