หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์/ชนินทร เฉลิมสุข/อภิชาติ คำปลิว

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.4 อนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) สามารถใช้แนวคิด และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน กิจกรรมออกแบบโดยเน้นทักษะการคิดเชิงคำนวณ พร้อมกิจกรรม Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB