หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : มงคล ทะกอง

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) รวมเนื้อหา กิจกรรม แบบฝึกหัด และข้อสอบไว้ในเล่มเดียว เน้นเรียนรู้ตามรูปแบบ Active Learning ให้ลงมือปฏิบัติจริง และกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB