หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป. 1 เล่ม 2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป. 1 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ / ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) มุ่งเน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ให้ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้นข้อมูล เพื่อให้เข้าใจหลักการ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมและการทดลองตามแนวคิด Active Learning เพื่อพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการบรรลุสมรรถนะ พร้อม QR Code เพิ่มเติมเนื้อหาและกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB