หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร / ระวีวรรณ อินทรประพันธ์ / ฟองจันทร์ สุขยิ่ง / กัลยา สหชาติโกสีย์ / ศรีวรรณ ช้อยหิรัญ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ระดับชั้น ม.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สร้างความเข้าใจในหลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนมีความแม่นยำในการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB