หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ / รศ. ดร.สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เรียนรู้ผ่านสถานการณ์และคำถามเรื่องใกล้ตัว ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง พัฒนาการอ่าน เขียน ฟัง พูด และการใช้ภาษา ด้วยกิจกรรมตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB