หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : มานพ สอนศิริ / เฉลา อรุณรัตน์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 มุ่งเน้นการเรียนรู้ สู่สมรรถนะสำคัญ ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการอ่านที่หลากหลายด้วยกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้ง ชวนกันอ่าน ชวนกันท่อง ชวนกันร้อง เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB