หนังสือเรียน เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1
หนังสือเรียน เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโลยี ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) มุ่งเน้นเรียนรู้และปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหา และกิจกรรม Active Learing เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB