หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ป.4
หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ป.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ปูพื้นฐานความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและธรรมชาติ จนสามารถเชื่อมโยงความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB