หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 2 ระดับประถมศึกษา
หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 2 ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ฉลาดรู้ดิจิทัล

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี , ดร.ศศิธร เขียวกอ

รายละเอียดสินค้า

สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้และสถานการณ์ที่เหมาะสม กับช่วงวัย เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิด แนวปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม การปฏิบัติตน เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB