หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 1 ระดับประถมศึกษา
หนังสือกิจกรรมฉลาดรู้ดิจิทัล 1 ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ฉลาดรู้ดิจิทัล

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี , ดร.ศศิธร เขียวกอ

รายละเอียดสินค้า

สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้และสถานการณ์ที่เหมาะสม กับช่วงวัย เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิด แนวปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมออนไลน์ ความรับ ผิดชอบในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมารยาท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB