แม่กก - บัตรสอนอ่านเขียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
แม่กก - บัตรสอนอ่านเขียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : บัตรสอนอ่านเขียน ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

  • แก้ไขความบกพร่องด้านการสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราด้วยเทคนิค Picture Cues Story การใช้ภาพแนะแนว เรียบเรียงคำที่สะกดไม่ตรงมาตราให้เป็นเรื่องราว
  • ฝึกทักษะการเรียงลำดับเหตุการณ์ไปพร้อมกับการฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
  • ฝึกฝนในรูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมใช้บัตรนิทาน บัตรภาพ บัตรคำ
  • สื่อพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย “การพัฒนาความสามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ Picture Cues Story” โดย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
  • สื่อตรงตามบัญชี ข รหัส BE1782 สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพและบัตรคำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB