ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย เล่ม 1
ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย เล่ม 1

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8859281717112

ชื่อชุด : ชุดเสริมสร้างทักษะภาษาไทย

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

- แบบฝึกและกิจกรรมที่เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำทวน เพื่อช่วยเหลือ แก้ไข และพัฒนา ทักษะภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ - เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551- มีสื่อประกอบการเรียนในรูปแบบดิจิทัล - มีสรุปเนื้อหา เฉลย และแบบประเมินที่สอดคล้องตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลางในรูปแบบ ดิจิทัล

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB