หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 3
หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้ฉลาดรู้ดิจิทัล 3

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลีดร.ศศิธร เขียวกอ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เห็นคุณค่า ความสำคัญ จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB