หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ทักษะชีวิตและสังคม ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ทักษะชีวิตและสังคม ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037863

ชื่อผู้แต่ง : ไพรินทร์ สระแก้ว

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมทักษะชีวิตและสังคม ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงทักษะชีวิตในสังคม ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและการพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วนองค์ความรู้แล้ว ยังมีบูรณาการในเรื่องของอาเซียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน และมีการเสริมความรู้เกี่ยวกับทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษานี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB