สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I want to be
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สมุดบันทึกเส้นทางอาชีพสู่ฝัน I want to be

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสื่อกิจกรรม I WANT TO BE

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือที่ช่วยแนะแนวให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา ค้นหาเส้นทางอาชีพตามความถนัดและสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดสื่อฯ เป็นการแนะแนวตั้งแต่ประถมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวการทำความรู้จักโลกอาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง