แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 6 : การอ่านจับใจความ และการเขียนอย่างสร้างสรรค์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 6 : การอ่านจับใจความ และการเขียนอย่างสร้างสรรค์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

๑.เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) รวมถึงนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการเรียน และเด็กเรียนรู้ช้า ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา ๒.เนื้อหาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย กิจกรรมการอ่านจับใจความและการตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง การเขียนอย่างอิสระ ประกอบด้วยกิจกรรมการเขียนคำ ข้อความจากภาพ และการเขียนเรื่องสั้น ๓.มีการให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค Advance Organizer ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนคาดเดาเนื้อเรื่องจากภาพว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ๔.รูปเล่มทำจากกระดาษคุณภาพดี พิมพ์ ๔ สีตลอดเล่ม๕.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 120 หน้า