แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 5 : การอ่านกล่อง เขียนคล่อง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 5 : การอ่านกล่อง เขียนคล่อง

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

๑.เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) รวมถึงนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการเรียน และเด็กเรียนรู้ช้า ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา ๒.เนื้อหาสอนในเรื่องการอ่านข้อความและร้อยแก้ว ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านข้อความทั้งข้อความสั้นๆ และร้อยแก้ว การอ่านคล่อง ประกอบด้วยกิจกรรม การอ่านร้อยแก้ว และเขียนคล่องประกอบด้วยกิจกรรม การเขียนข้อความและร้อยแก้วจากคำหรือภาพที่กำหนด ๓.มีการให้นักเรียนอ่านข่อความประกอบภาพ และในการอ่านร้อยแก้วจะใช้สัญลักษณ์ - คั่นระหว่างข้อความในแต่ละวรรคเพื่อช่วยกำหนดจังหวะในการอ่านวรรคตอน ๔.รูปเล่มทำจากกระดาษคุณภาพดี พิมพ์ ๔ สีตลอดเล่ม๕.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 96 หน้า