แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 4 : การอ่าน การเขียนวลี ประโยค
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 4 : การอ่าน การเขียนวลี ประโยค

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

๑.เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) รวมถึงนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการเรียน และเด็กเรียนรู้ช้า ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา ๒.เนื้อหาสอนในเรื่องการอ่านและการเขียนวลี ประโยคประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านและการเขียนวลี ประโยค การอ่านและการเขียนคำคล้องจอง และบทร้อยกรองประกอบด้วยกิจกรรม การอ่านและการเขียนคำคล้องจอง และบทร้อยกรอง การเขียนวลี ประโยค คำคล้องจอง และบทร้อยกรอง ประกอบด้วยกิจกรรม การเขียนวลี ประโยค และการจับคู่คำคล้องจอง บทร้อยกรอง ๓.มีการใช้รูปภาพเป็นสื่อการอ่านคำคล้องจองและให้นักเรียนฝึกสังเกตเสียงคำในแต่ละคู่หรือในแต่ละวรรคว่าคำใดมีเสียงสัผัสคล้องจองกัน ๔.รูปเล่มทำจากกระดาษคุณภาพดี พิมพ์ ๔ สีตลอดเล่ม๕.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 104 หน้า