แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 3 : การประสมคำ
แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 3 : การประสมคำ

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

๑.เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) รวมถึงนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการเรียน และเด็กเรียนรู้ช้า ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา ๒.เนื้อหาสอนในเรื่องการประสมคำ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกสะกดคำ รู้จักมาตราตัวสะกด และคำควบกล้ำ การอ่านคำ ประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านคำและการอ่านโดยวิธีโฟนิกส์ และการเขียนคำ ประกอบด้วยกิจกรรมการเขียนคำโดยเติมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด คำควบกล้ำ และมาตราตัวสะกด ๓.มีการใช้สีนำสายตา เพื่อฝึกการกระจายคำและเขียนสะกดคำ ๔.มีการอ่านคำโดยวิธีโฟนิกส์ (การเทียบเสียง) เพื่อฝึกให้นักเรียนจดจำคำได้มากขึ้น๕.รูปเล่มทำจากกระดาษคุณภาพดี พิมพ์ ๔ สีตลอดเล่ม๖.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 112 หน้า

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB