แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 2 : รู้จักสระ วรรณยุกต์
แบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก เล่ม 2 : รู้จักสระ วรรณยุกต์

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดแบบฝึกอ่านเขียนกับลุงฮูก (A+)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

๑.เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ไขความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน และพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD: Learning Disabilities) รวมถึงนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการเรียน และเด็กเรียนรู้ช้า ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมถึงระดับประถมศึกษา ๒.เนื้อหาสอนในเรื่องการอ่าน เขียนสระ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกให้รู้จักและสามารถเขียนสระได้อย่างถูกต้อง การอ่าน เขียนวรรณยุกต์ ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกให้รู้จักและสามารถเขียนวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง ๓.มีการใช้สีนำสายตา มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของสระและวรรณยุกต์แต่ละตัวได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการใช้สีเป็นรหัสเพื่อช่วยในการเขียนสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ๔.รูปเล่มทำจากกระดาษคุณภาพดี พิมพ์ ๔ สีตลอดเล่ม๕.จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 88 หน้า

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB