ชุดหลักเม็ดนับแสดงจำนวน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดหลักเม็ดนับแสดงจำนวน

ISBN : 8859422805258

ชื่อชุด : ชุดหลักเม็ดนับแสดงจำนวน

ชื่อผู้แต่ง : อ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมการฝึกทักษะช่วยให้รู้จักจำนวนนับ จดจำการนับ บวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหา ทำให้เข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง