ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 2 มารยาทดี มีวินัย (4 เล่ม)
ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 2 มารยาทดี มีวินัย (4 เล่ม)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ไตรสิกขา

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB