ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด (A+) เรื่องที่ 4 การคูณและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด (A+) เรื่องที่ 4 การคูณและโจทย์ปัญหา (3 เล่ม)

ชื่อชุด : บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ด

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมการฝึกทักษะช่วยให้รู้จักจำนวนนับ จดจำการคูณและโจทย์ปัญหา ทำให้เข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนาการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง