หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.4

ชื่อชุด : หลักภาษาพัฒนาการคิด

ชื่อผู้แต่ง : อรุณาภรณ์ ธีรวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมความรู้ด้านหลักภาษาไทยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นการกระตุ้นการคิดระดับสูงตามหลักของ Bloom's Taxonomy ช่วยให้เด็กพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ฝึกฝนทักษะการคิด การเชื่อมโยง และการประยุกต์ใช้หลักภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง