หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.5
หลักภาษาพัฒนาการคิด ป.5

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ชื่อชุด : หลักภาษาพัฒนาการคิด

ชื่อผู้แต่ง : อรุณาภรณ์ ธีรวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมความรู้ด้านหลักภาษาไทยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยเน้นการกระตุ้นการคิดระดับสูงตามหลักของ Bloom's Taxonomy ช่วยให้เด็กพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ฝึกฝนทักษะการคิด การเชื่อมโยง และการประยุกต์ใช้หลักภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB