หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1

ISBN : 9786162037788

ชื่อผู้แต่ง : ณัฎฐ์ โอธนาทรัพย์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) วิชาใหม่ล่าสุดที่จะทำให้ผู้เรียน เรียนรู้แนวคิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning แต่ละหน่วยประกอบไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา ฝึกทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรม Self Check ให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง