สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ป.6

ชื่อชุด : แม่บทมาตรฐาน AHA!

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน New Aha! English ระดับชั้น ป.6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51
สื่อหลักที่รวมเนื้อหาทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
และแบบทดสอบประจำหน่วย ภายในเล่มเดียว (All in one) พร้อมแผนผังหน้าหน่วย
บอกคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่จะได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วย และมีรายการคำศัพท์
และความหมายในท้ายเล่ม ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งครูและผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง