หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.1

ชื่อชุด : กิจกรรม ป.1

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง สำหรับชั้นป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังของชาติ เน้นกิจกรรมฝึกฝนวินัยตนเอง ส่งเสริมให้ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) โดยเน้นการศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เรียนรู้ปัญหา และการแก้ไขที่จะนำไปสู่การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง