หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ม.4-6

ISBN : 9786162037085

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุากล สถิตวิทยานันท์, ดร.วิมลฤดี พงษ์หิรัญญ์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น อีกทั้งยังแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาควบคู่กันไป ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง