หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

ISBN : 9786162038761

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ื ม.3 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่นทางด้านเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง