หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.4ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.4

ISBN : 9786162035739

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงบุคคลที่ทำความดี ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ นำแบบอย่างที่ดีนั้น มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต แนะนำให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ให้ความเคารพนับถือ และ รู้จักนำความดีนั้นไปเผยแพร่

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง