สมฐ.สุขศึกษา ม.3
สมฐ.สุขศึกษา ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : สุชาดา วงศ์ใหญ่,ไพเราะ แดงก้อ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน สุขศึกษา ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เนื้อหาของหนังสือเรียนจะเน้นการศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของร่างกายในแต่ละวัย อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การป้องกันความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB