สมฐ.สุขศึกษา ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

สมฐ.สุขศึกษา ม.1

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : สุชาดา วงศ์ใหญ่,ปรีชาไวยโภคา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน สุขศึกษา ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เนื้อหาของหนังสือเรียนจะเน้นการศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น การเจริญเติบโตทางร่างกาย พัฒนาการทางเพศที่เหมาะสม การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ทำการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง