สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ภายในเล่มเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมทั้งแบบฝึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับชาติไทย หลักธรรม แนวทางปฏิบัติต่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีจนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐาน และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ.

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง