สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.5

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในสาระที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ภายในเล่มเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมทั้งแบบฝึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปร่างและสิ่งของต่างๆ ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี สร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ จนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐาน และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของสื่อฯ (สมศ.)

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง