แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.5

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.5 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล สาระและมาตรฐานการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้น อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง