แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.1

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.1

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.1

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง