แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.5

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.5

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง