แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ม.2

ชื่อชุด : อาเซียนศึกษา ม.1-3

ชื่อผู้แต่ง : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ระดับชั้นชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมและแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อประชาคมอาเซียน เสริมโครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตร กลไก นโยบายการดำเนินงาน และองค์กรที่สนับสนุนการทำงานของอาเซียน แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ชุดนี้ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับครูใช้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้เยาวชนไทยตามนโยบาย และมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง