แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.2

ISBN : 8858649133779

ชื่อชุด : แบบปฎิบัติกิจกรรม

ชื่อผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างจินตนาการทางศิลปะ เน้นกิจกรรม Active Learning ต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เน้นปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนากระบวนการทำงงาน แก้ไขปัญหาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง