สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

ISBN : 8858649145611

ชื่อชุด : ชุดสื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : Dr.Yeap Ban Her และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ล.2 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ มีกิจกรรม Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการคิด และมีกิจกรรม Problems in Real-World Contexts เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด กับ Shing Lee Publishers Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง