สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐริกา ทองสมนึก, วรรณกาญจน์ บุญยก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบเรียนที่ส่งเสริมแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการเชื่อมต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียน Unplugged และ Plugged อีกทั้งยังมีแบบทดสอบท้ายหน่วย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอีกด้วย

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง