หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Mastery in Reading ม.4-6 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Mastery in Reading ม.4-6 เล่ม 1

ชื่อชุด : Mastery in Reading

ชื่อผู้แต่ง : Gillian Flaherty และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ ภาษาอังกฤษ เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน Mastery in Reading 1 ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน ด้วยบทอ่านที่มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ หารายละเอียด และเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง