หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ป.3

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ISBN : 9786162036392

ชื่อชุด : ACTIVE

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม New Active English ระดับชั้นป.3 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษา โดยนำเสนอผ่านบทพูดโต้ตอบสั้น ๆ หรือบทอ่านเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจากบริบทและฝึกฝนคำศัพท์และไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร สนุกกับเกมปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฝึกเชาวน์ ให้ความรู้ และเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB