แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.2
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์, ศุภษร บุดดา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด พระพุทธศาสนา ป.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพิ้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทางด้านพระพุทธศาสนาในชีวิตจริง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะการคิด ส่งสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เตรียมความพร้อมในการสอบ

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB