คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

คณิตศาสตร์พัฒนา อ.2

ชื่อชุด : ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนา

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์, ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ คณิตศาสตร์พัฒนา ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มความรู้เข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมเน้นการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน สอดแทรกกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานควบคู่กับความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง